Trang thông tin điện tử Trung tâm TGPL Nhà nước

abv

Xem với cỡ chữAA

Kế hoạch số: 62/KH-TTTGPL về tập huấn và truyền thông công tác trợ giúp pháp lý theo Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 19 tháng 02 năm 2020 và Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang

(15:58 | 05/06/2020)

       Thực hiện Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 19/2/2020 của UBND tỉnh Kiên Giang triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý (TGPL) cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2020; Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 20/2/2020 của UBND tỉnh Kiên Giang triển khai thực hiện Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg ngày 08/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016 - 2020 và hỗ trợ vụ việc tham gia tố tụng có tính chất phức tạp hoặc điển hình trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2020 (sau đây gọi là Quyết định số 32), ngày 04 tháng 6 năm 2020 Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước đã ký ban hành Kế hoạch tập huấn và truyền thông công tác trợ giúp pháp lý năm 2020.


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; ke hoach_0001.pdf