Trang thông tin điện tử Trung tâm TGPL Nhà nước

abv

Xem với cỡ chữAA

Công văn số 33/TTTGPL ngày 9 tháng 4 năm 2019 về việc phối hợp trợ giúp pháp lý cho người đang bị xem xét áp dụng biện pháp xử lý hành chính

(13:27 | 03/05/2019)

Để đảm bảo quyền của người được trợ giúp pháp lý bằng hình thức đại diện ngoài tố tụng được quy định tại Điều 33 Luật Trợ giúp pháp lý; điểm d khoản 2 Điều 3, khoản 17 Điều 2 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 trong quá trình áp dụng các biện pháp xử lý hành chính. Ngày 9 tháng 4 năm 2019 Giám đốcTrung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Kiên giang đã ký ban hành Công văn số 33/TTTGPL về việc phối hợp TGPL cho người đang bị xem xét áp dụng biện pháp xử lý hành chính.

(Xem, tải nội dung Công văn dưới đây)

 


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; CV dai dien NTT (2).doc