Trang thông tin điện tử Trung tâm TGPL Nhà nước

Biểu mẫu, Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2018/TT-BTP

Xem với cỡ chữAA

Phiếu lấy ý kiến người được trợ giúp pháp lý hoặc người thân thích (Mẫu số 11)

(07:16 | 13/11/2018)

Phiếu lấy ý kiến người được trợ giúp pháp lý hoặc người thân thích (Mẫu số 11)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   PHIẾU LẤY Ý KIẾN NGƯỜI ĐƯỢC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ HOẶC NGƯỜI THÂN THÍCH.docx