Trang thông tin điện tử Trung tâm TGPL Nhà nước

Người được trợ giúp pháp lý

Xem với cỡ chữAA

Lĩnh vực trợ giúp pháp lý

(10:30 | 07/03/2018)

Các lĩnh vực trợ giúp pháp lý bao gồm:

           - Pháp luật hình sự, tố tụng hình sự và thi hành án hình sự;

           - Pháp luật dân sự, tố tụng dân sự và thi hành án dân sự;

           - Pháp luật hôn nhân gia đình và pháp luật về trẻ em;

           - Pháp luật hành chính, khiếu nại, tố cáo và tố tụng hành chính;

           - Pháp luật đất đai, nhà ở, môi trường và bảo vệ người tiêu dùng;

           - Pháp luật lao động, việc làm, bảo hiểm;

           - Pháp luật ưu đãi người có công với cách mạng và pháp luật về chính sách ưu đãi xã hội khác;

          - Các lĩnh vực pháp luật khác liên quan đến chương trình mục tiêu quốc gia xoá đói, giảm nghèo hoặc liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.

          * Căn cứ pháp lý về lĩnh vực trợ giúp pháp lý:

         - Điều 27 Luật Trợ giúp pháp lý ngày 20 tháng 06 năm 2017.