Trang thông tin điện tử Trung tâm TGPL Nhà nước

Tin văn bản

Xem với cỡ chữAA

GIỚI THIỆU 7 LUẬT ĐƯỢC QUỐC HỘI KHÓA XIV THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ 5

(16:25 | 12/08/2018)

 1. Giới thiệu về Luật Quốc phòng

      Luật Quốc phòng năm 2018 được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 08 tháng 6 năm 2018, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2019. Luật này gồm 7 chương, 40 điều (giảm 2 chương và 11 điều so với Luật Quốc phòng năm 2005).

      Luật này quy định nguyên tắc, chính sách, hoạt động cơ bản về quốc phòng; tình trạnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, thiết quân luật, giới nghiêm; lực lượng vũ trang nhân dân; bảo đảm quốc phòng; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức; quyền và nghĩa vụ của công dân về quốc phòng.

2. Giới thiệu Luật Cạnh tranh

      Ngày 12/6/2018, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua Luật Cạnh tranh, quy định về hành vi hạn chế cạnh tranh, tập trung kinh tế gây tác động hoặc có khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh đến thị trường Việt Nam; hành vi cạnh tranh không lành mạnh; tố tụng cạnh tranh; xử lý vi phạm pháp luật về cạnh tranh; quản lý nhà nước về cạnh tranh. Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2019.

      Luật Cạnh tranh năm 2018 với 10 chương, 118 điều, Luật Cạnh tranh năm 2018 được đánh giá là có nhiều thay đổi, tăng 4 chương và giảm 5 điều so với Luật Cạnh tranh năm 2004.

3. Giới thiệu về Luật An ninh mạng

      Luật An ninh mạng được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 12 tháng 6 năm 2018, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2019. Luật này gồm 7 chương, 43 điều, quy định về hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên không gian mạng; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

      Luật này sẽ góp phần vào việc bảo đảm hoạt động trên không gian mạng không gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

      Đồng thời, Luật An ninh mạng đã quy định cụ thể các hành vi bị nghiêm cấm, như là: Tổ chức, hoạt động, câu kết, xúi giục, mua chuộc, lừa gạt, lôi kéo, đào tạo, huấn luyện người chống Nhà nước; Xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xúc phạm tôn giáo, phân biệt đối xử về giới, phân biệt chủng tộc;…

4. Giới thiệu về Luật Tố cáo

      Ngày 12/6/2018, Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua Luật Tố cáo, quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ và hành vi vi pháp luật khác về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực; bảo vệ người tố cáo; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong việc quản lý công tác giải quyết tố cáo. Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019.

      Luật Tố cáo năm 2018 với 9 chương, 67 điều, Luật Tố cáo năm 2018 được đánh giá là có nhiều thay đổi, tăng 1 chương và 17 điều so với Luật Tố cáo năm 2011.

5. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao

      Ngày 14/6/2018, Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao. Luật này sửa đổi, bổ sung 27 điều, bổ sung 2 điều mới, bãi bỏ 1 điều; trong dó tập trung sửa đổi, bổ sung một số nội dung, nhằm: khuyến khích, thúc đẩy xã hội hóa hoạt động thể dục, thể thao; khắc phục những vướng mắc, bất cập, những vấn đề mới phát sinh trong hoạt động thể dục, thể thao; tiếp tục cải cách hành chính trong quản lý các hoạt động thể thao; sửa đổi tên gọi của cơ quan quản lý nhà nước về thể dục, thể thao trong Luật Thể dục, thể thao hiện hành để đảm bảo tính thống nhất của hệ thống pháp luật.

      Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2019.

6. Giới thiệu về Luật Đo đạc và bản đồ

      Chiều 14/6/2018, Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua Luật Đo đạc và bản đồ với 92,61% đại biểu biểu quyết tán thành. Luật này quy định về hoạt động đo đạc và bản đồ cơ bản; hoạt động đo đạc và bản đồ chuyên ngành; chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ; công trình hạ tầng đo đạc; thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ; hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia; điều kiện kinh doanh dịch vụ đo đạc và bản đồ; quyền, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân hoạt động đo đạc và bản đồ; quản lý nhà nước về đo đạc và bản đồ.

      Luật này gồm 9 chương, 61 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2019.

7. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến quy hoạch

      Với trên 96,7% đại biểu tán thành, sáng ngày 15/6/2018, Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 5 đã biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật liên quan đến quy hoạch, bao gồm: Luật An toàn thực phẩm, Luật Công chứng, Luật Dược, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Điện lực, Luật Hóa chất, Luật Khoa học và Công nghệ, Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Luật Trẻ em.

      Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2019./.

Nguồn http://stp.kiengiang.gov.vn