Trang thông tin điện tử Trung tâm TGPL Nhà nước

Tin văn bản

Xem với cỡ chữAA

GIỚI THIỆU NGHỊ ĐỊNH SỐ 68/2018/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC.

(16:21 | 12/08/2018)

 Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 (sau đây gọi tắt là Luật), có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2018. Để đảm bảo văn bản quy định chi tiết phải có hiệu lực cùng thời điểm có hiệu lực của Luật, ngày 15 tháng 5 năm 2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 68/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, Nghị định này có hiệu lực cùng thời điểm có hiệu lực của Luật.

Nghị định số 68/2018/NĐ-CP quy định chi tiết 10 nội dung được Luật giao về thiệt hại được bồi thường, thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường, trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ gây thiệt hại; đồng thời quy định biện pháp tổ chức thi hành Luật.

Nghị định được bố cục gồm 6 Chương và 37 điều, cụ thể như sau:

      - Chương I: Những quy định chung, gồm 2 điều (Điều 1 và Điều 2), quy định về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng.

      - Chương II: Thiệt hại được bồi thường, gồm 10 điều (từ Điều 3 đến Điều 12), quy định về xác định thiệt hại do tài sản bị xâm phạm; khoảng thời gian làm căn cứ xác định thiệt hại do tài sản bị xâm phạm, thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút và thiệt hại về tinh thần; xác định các chi phí khác được bồi thường.

      - Chương III: Thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường, gồm 13 điều (từ Điều 13 đến Điều 25), quy định về thụ lý hồ sơ yêu cầu bồi thường thiệt hại tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại; cách thức xác minh thiệt hại, tài liệu chứng cứ làm căn cứ…; thương lượng việc bồi thường và phục hồi danh dự.

      - Chương IV: Trách nhiệm hoàn trả, gồm 6 điều (từ Điều 26 đến Điều 31), quy định về xác định mức hoàn trả, việc thành lập, nhiệm vụ, quyền hạn và phương thức làm việc của Hội đồng xem xét trách nhiệm hoàn trả; ra quyết định hoàn trả, trách nhiệm hoàn trả trong trường hợp văn bản làm căn cứ yêu cầu bồi thường không còn là căn cứ yếu cầu bồi thường.

      - Chương V: Trách nhiệm và phối hợp thực hiện công tác bồi thường nhà nước, gồm 4 điều (từ Điều 32 đến Điều 35), quy định về xác định cơ quan giải quyết bồi thường; thanh tra, kiểm tra công tác bồi thường nhà nước và báo cáo thống kê việc thực hiện công tác bồi thường nhà nước.

      - Chương VI: Điều khoản thi hành, gồm 2 điều (Điều 36 và Điều 37), quy định về hiệu lực thi hành và trách nhiệm thi hành. Theo đó, Nghị định số 16/2010/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định số 68/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành./.

Nguồn http://stp.kiengiang.gov.vn