Trang thông tin điện tử Trung tâm TGPL Nhà nước

Câu chuyện pháp lý

Xem với cỡ chữAA

Không hoàn thành nhiệm vụ năm 2020, công chức có thể nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 108

(08:30 | 21/05/2020)

      Trong các trường hợp tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ, điều kiện công chức, viên chức “không hoàn thành nhiệm vụ” chỉ còn được thực hiện vào năm 2020 trước khi chính sách này khép lại vào  ngày 31/12/2021.

      Chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 (sửa đổi, bổ sung Nghị định số 108/2014/NĐ-CP) có đối tượng áp dụng rất rộng, từ cán bộ, công chức ở Trung ương đến cấp xã, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập và người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động không xác định thời hạn theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000,...

      Theo quy định tại Điều 6 của Nghị định, trong các trường hợp tinh giản biên chế đối với cán bộ, công chức còn hạn chế về năng lực nếu thuộc một trong 03 trường hợp như sau:

      Thứ nhất, có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế được phân loại, đánh giá xếp vào mức hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực;

      Thứ hai, có 01 năm hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực và 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ nhưng không thể bố trí việc làm khác phù hợp;

      Thứ ba, không hoàn thành nhiệm vụ trong năm trước liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý.

      Tương tự, đối với viên chức nếu thuộc một trong 02 trường hợp sau đây thì sẽ xem xét tinh giản biên chế:

      Thứ nhất, trong 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, có 01 năm được phân loại đánh giá xếp vào mức hoàn thành nhiệm vụ và 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ nhưng không thể bố trí việc làm khác phù hợp;

      Thứ hai, không hoàn thành nhiệm vụ trong năm trước liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý.

Ảnh minh họa: Thủ tướng chủ trì phiên họp về cải cách tiền lương, BHXH và ưu đãi người có công 

      Như vậy, trường hợp bị giảm biên chế được áp dụng đối với cán bộ, công chức và viên chức khi có 02 năm liên tiếp được phân loại, đánh giá còn hạn chế về năng lực hoàn thành, không hoàn thành nhiệm vụ sẽ không phụ thuộc vào sự tự nguyện, mà họ bị giảm biên chế. Còn trường hợp cán bộ, công chức, viên chức không hoàn thành nhiệm vụ trong năm trước liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, nếu họ tự nguyện (có đơn) và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý cho giảm biên chế.

      Ví dụ: Công chức A năm 2019 và năm 2020 được xếp loại hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực; Công chức B năm 2019 hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực, năm 2020 không hoàn thành nhiệm vụ nhưng không thể bố trí việc làm khác phù hợp; Công chức C, năm 2020 xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ. Theo quy định của Nghị định, A, B, C đều đủ điều kiện về đánh giá năng lực để tinh giản biên chế năm 2021, trong đó A, B bị cơ quan tinh giản biên chế, còn C cơ quan chỉ tinh giản biên chế khi C có đơn tự nguyện.

      Về tuổi đời, trong điều kiện bình thường không làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm nếu đủ 55 đến đủ 58 tuổi đối với nam, đủ 50 đến đủ 53 tuổi đối với nữ, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên, được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và các chế độ như sau:

      (1) Không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi;

      (2) Được trợ cấp 05 tháng tiền lương cho hai mươi năm đầu công tác, có đóng đủ bảo hiểm xã hội. Từ năm thứ hai mươi mốt trở đi, cứ mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội được trợ cấp 1/2 tháng tiền lương;

      (3) Được trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 54 Luật Bảo hiểm xã hội.

      Các trường hợp khác, tùy theo độ tuổi và thời gian đóng bảo hiểm xã hội sẽ có mức hưởng khác nhau theo quy định tại Điều 8 của Nghị định này.

      Năm 2020, là năm cuối cùng để thực hiện điều kiện tinh giản biên chế về đánh giá năng lực đối với cán bộ, công chức, viên chức trước khi chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định này khép lại vào ngày 31/12/2021.

Bùi Đức Độ