Trang thông tin điện tử Trung tâm TGPL Nhà nước

Câu chuyện pháp lý

Xem với cỡ chữAA

Được tặng Bằng khen hoặc Chiến sĩ thi đua cơ sở trở lên, công chức, viên chức được nâng lương trước thời hạn

(15:17 | 11/05/2020)

       Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận bằng văn bản, đáp ứng điều kiện của việc nâng lương thường xuyên thì có thể được xét nâng một bậc lương trước thời hạn tối đa là 12 tháng.

       Chế độ nâng lương thường xuyên và nâng lương trước thời hạn được Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ quy định: cán bộ, công chức, viên chức xếp lương theo bảng lương chuyên gia cao cấp, các bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ làm việc trong các cơ quan nhà nước từ Trung ương đến xã, phường, thị trấn và trong các đơn vị sự nghiệp công lập đạt các tiêu chuẩn sau thì được xét nâng một bậc lương trước thời hạn tối đa là 12 tháng: (1) Đủ 02 tiêu chuẩn của nâng bậc lương thường xuyên; (2) Lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận bằng văn bản; (3) Nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh và tính đến ngày 31 tháng 12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên.

       Theo Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi đua, khen thưởng thì “thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận bằng văn bản” là người lao động phải có một trong những danh hiệu thi đua từ “Chiến sĩ thi đua cơ sở” trở lên hoặc hình thức khen thưởng từ Bằng khen cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương trở lên.

 Ảnh minh họa: Thủ tướng Chính phủ trao tặng Huân chương độc lập cho đồng chí Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Thi đua khen thưởng Trung ương.

       Thời hạn thành tích để xét nâng lương trước thời hạn được xác định theo thời điểm ban hành quyết định công nhận thành tích đạt được trong 6 năm gần nhất đối với ngạch và chức danh có yêu cầu đào tạo từ cao đẳng trở lên và 4 năm gần nhất đối với ngạch và chức danh có yêu cầu đào tạo từ trung cấp trở xuống tính đến ngày 31 tháng 12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn. Riêng đối với trường hợp đã được nâng bậc lương trước thời hạn thì tất cả các thành tích đạt được trước ngày có quyết định nâng bậc lương trước thời hạn trong khoảng thời gian (6 năm và 4 năm) này không được tính để xét nâng bậc lương trước thời hạn cho lần sau.

       Tỷ lệ được nâng bậc lương trước thời hạn trong một năm không quá 10% tổng số cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong danh sách trả lương của cơ quan, đơn vị; đến hết quý I của năm sau liền kề với năm xét nâng bậc lương trước thời hạn, nếu cơ quan, đơn vị không thực hiện hết số người trong tỷ lệ được nâng bậc lương trước thời hạn của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn thì không được tính vào tỷ lệ nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc của các năm sau. Không thực hiện hai lần liên tiếp nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ trong cùng ngạch hoặc cùng chức danh.

       Trong quá trình thực hiện, người đứng đầu cơ quan, đơn vị quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có trách nhiệm trao đổi với cấp ủy và Ban Chấp hành công đoàn cùng cấp để ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn, trong đó phải quy định rõ tiêu chuẩn, cấp độ về lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, thời gian được nâng bậc lương trước thời hạn tương ứng với từng cấp độ thành tích khác nhau của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động và thứ tự ưu tiên xét nâng bậc lương trước thời hạn đối với những người có thành tích xuất sắc như nhau để làm căn cứ xét nâng bậc lương trước thời hạn đối với các đối tượng thuộc phạm vi quản lý; Thông báo công khai danh sách những người được nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn trong cơ quan, đơn vị.

Bùi Đức Độ