Trang thông tin điện tử Trung tâm TGPL Nhà nước

Hướng dẫn nghiệp vụ

Xem với cỡ chữAA

Đơn khiếu nại nào không được nhận?

(07:52 | 24/01/2022)

            Đơn có nội dung chống đối đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đơn có nội dung chia rẽ đoàn kết dân tộc, tôn giáo; đơn có lời lẽ thô tục, bôi nhọ, xúc phạm danh dự, uy tín của cá nhân, cơ quan, tổ chức, đơn vị sẽ không được xem xét.

          Ngày 01/10/2021 Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư số 05/2021/TT-TTCP về quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh. Riêng các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính được tiếp nhận, xử lý theo Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/2/2008 của Chính phủ không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư này.

          Đơn được tiếp nhận để phân loại và xử lý từ các ngồn đến từ dịch vụ bưu chính, tổ chức tiếp công dân, qua hộp thư góp ý của cơ quan, do các cơ quan đảng, đoàn thể, báo chí và các đơn vị tổ chức khác chuyển đến.

Ảnh minh họa: Một vụ khiếu nại động người liên quan đến đất đai (nguồn interrnet)

         Căn cứ vào nội dung trình bày trong đơn, mục đích, yêu cầu của người viết đơn, không phụ thuộc vào tiêu đề của đơn, cán bộ tiếp nhận phân loại: Đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh, đơn có nhiều nội dung khác nhau.

          Đơn đủ điều kiện xử lý là đơn đáp ứng các yêu cầu sau đây:

        - Đơn dùng chữ viết là tiếng Việt. Trường hợp đơn được viết bằng tiếng nước ngoài thì phải kèm bản dịch được công chứng; Đơn được ghi rõ ngày, tháng, năm viết đơn; họ, tên, địa chỉ của người viết đơn; có chữ ký hoặc điểm chỉ của người viết đơn;

        - Đơn khiếu nại ghi rõ tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại; nội dung, lý do khiếu nại, tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại và yêu cầu của người khiếu nại;

        - Đơn tố cáo ghi rõ họ tên, địa chỉ của người bị tố cáo; hành vi vi phạm pháp luật bị tố cáo; cách thức liên hệ với người tố cáo và các thông tin khác có liên quan;

         - Đơn kiến nghị, phản ánh ghi rõ nội dung kiến nghị, phản ánh;

        - Đơn không rõ họ tên, địa chỉ của người gửi đơn nhưng có nội dung tố cáo về hành vi vi phạm pháp luật và nêu rõ người có hành vi vi phạm pháp luật, có tài liệu, chứng cứ cụ thể về hành vi vi phạm pháp luật và có cơ sở để thẩm tra, xác minh theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Luật Tố cáo.

          Đơn không đủ điều kiện xử lý bao gồm:

         - Đơn không đáp ứng các yêu cầu đủ điều kiện xử lý;

       - Đơn được gửi cho nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong đó có cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc người có thẩm quyền giải quyết;

        - Đơn đã được hướng dẫn (Đơn khiếu nại không thuộc thẩm quyền giải quyết của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị mình thì người xử lý đơn hướng dẫn người khiếu nại gửi đơn đến cơ quan, tổ chức, đơn vị, người có thẩm quyền giải quyết);

        - Đơn có nội dung chống đối đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đơn có nội dung chia rẽ đoàn kết dân tộc, tôn giáo; đơn có lời lẽ thô tục, bôi nhọ, xúc phạm danh dự, uy tín của cá nhân, cơ quan, tổ chức, đơn vị;

          - Đơn rách nát, chữ viết bị tẩy xóa, không rõ, không thể đọc được.

        Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/10/2021 và thay thế Thông tư số 07/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, đơn phản ánh.

Luật gia Bùi Đức Độ