Trang thông tin điện tử Trung tâm TGPL Nhà nước

Hướng dẫn nghiệp vụ

Xem với cỡ chữAA

Chế độ nâng lương thường xuyên đối với công chức, viên chức

(08:24 | 29/09/2021)

       Từ ngày 15/8/2021, thời gian cán bộ, công chức, viên chức tại ngũ theo Luật Nghĩa vụ quân sự được tính vào thời gian nâng bậc lương thường xuyên; thời gian tập sự, nghỉ công tác chờ nghỉ hưu, đào ngũ không được tính để nâng bậc lương thường xuyên.

           Chế độ nâng bậc lương thường xuyên đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được áp dụng theo Thông tư số 03/2021/TT-BNV ngày 29/6/2021 (có hiệu lực từ ngày 15/8/2021) sửa đổi, bổ sung Thông tư số 08/2013/TT-BNV.

       Các trường hợp được tính vào thời gian để xét nâng bậc lương thường xuyên theo Thông tư số 08/2013/TT-BNV vẫn được giữ nguyên, bao gồm:

            - Thời gian nghỉ làm việc được hưởng nguyên lương theo quy định của pháp luật về lao động.

            - Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

            - Thời gian nghỉ ốm đau, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hưởng bảo hiểm xã hội cộng dồn từ 6 tháng trở xuống (trong thời gian giữ bậc) theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

            - Thời gian được cấp có thẩm quyền quyết định cử đi làm chuyên gia, đi học, thực tập, công tác, khảo sát ở trong nước, ở nước ngoài (bao gồm cả thời gian đi theo chế độ phu nhân, phu quân theo quy định của Chính phủ) nhưng vẫn trong danh sách trả lương của cơ quan, đơn vị.

 Tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa (nguồn internet)

          Theo Thông tư số 03/2021/TT-BNV: Bổ sung “- Thời gian cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tham gia phục vụ tại ngũ theo Luật Nghĩa vụ quân sự” cũng được tính vào thời gian xét nâng bậc lương thường xuyên đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

       Thời gian không được tính để xét nâng bậc lương thường xuyên được giữ nguyên theo Thông tư số 08/2013/TT-BNV, bao gồm:

           - Thời gian nghỉ việc riêng không hưởng lương.

          - Thời gian đi làm chuyên gia, đi học, thực tập, công tác, khảo sát ở trong nước và ở nước ngoài vượt quá thời hạn do cơ quan có thẩm quyền quyết định.

          - Thời gian bị đình chỉ công tác, bị tạm giữ, tạm giam và các loại thời gian không làm việc khác ngoài quy định tại điểm b khoản 1 Điều này (Những người xếp lương theo bảng lương chuyên gia cao cấp, bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ do Nhà nước quy định được cấp có thẩm quyền quyết định đến làm việc tại các dự án và các cơ quan, tổ chức quốc tế đặt tại Việt Nam mà vẫn thuộc danh sách trả lương của cơ quan, đơn vị).

         Bổ sung thêm các trường hợp không được tính vào thời gian nâng bậc lương thường xuyên theo Thông tư số 03/2021/TT-BNV như sau:

        - Thời gian tập sự (bao gồm cả trường hợp được hưởng 100% mức lương của ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức tập sự).

        - Thời gian cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đào ngũ trong quá trình thực hiện nghĩa vụ quân sự tại ngũ.

          - Thời gian thử thách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động bị phạt tù nhưng cho hưởng án treo; trường hợp thời gian thử thách ít hơn thời gian bị kéo dài nâng bậc lương thường xuyên tính theo thời gian bị kéo dài nâng bậc lương thường xuyên.

          - Thời gian nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định hiện hành của pháp luật.”

         Tổng các loại thời gian không được tính để xét nâng bậc lương thường xuyên được tính tròn tháng, nếu có thời gian lẻ không tròn tháng thì được tính như sau: Dưới 11 ngày làm việc (không bao gồm các ngày nghỉ hằng tuần và ngày nghỉ làm việc được hưởng nguyên lương theo quy định của pháp luật về lao động) thì không tính; từ 11 ngày làm việc trở lên tính bằng 01 tháng.

Luật gia Bùi Đức Độ