Trang thông tin điện tử Trung tâm TGPL Nhà nước

Hướng dẫn nghiệp vụ

Xem với cỡ chữAA

Thẩm định, đánh giá chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý?

(07:24 | 13/07/2021)

Trung tâm trợ giúp pháp lý (TGPL) nhà nước có trách nhiệm tổ chức thẩm định, đánh giá chất lượng vụ việc TGPL dựa trên các tiêu chí về trách nhiệm nghề nghiệp của người được TGPL, tiêu chí về thực hiện TGPL và tiêu chí về sự hài lòng của người được TGPL.

        Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2018/TT-BTP ngày 28/8/2018, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 03/2021/TT-BTP ngày 25/5/2021, trong đó quản lý chất lượng và hiệu quả vụ việc TGPL có nhiều điểm mới.

       Tổ chức thực hiện TGPL vẫn là người có trách nhiệm thẩm định chất lượng vụ việc TGPL do người của tổ chức mình thực hiện để có giải pháp bảo đảm và nâng cao chất lượng vụ việc TGPL, nhưng bổ sung một điểm mới đó là nhằm có giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả vụ việc TGPL và đánh giá hiệu quả vụ việc TGPL tham gia tố tụng thành công, hiệu quả.  

        Sở Tư pháp, Cục TGPL cũng có trách nhiệm trong việc quản lý và tổ chức đánh giá chất lượng vụ việc TGPL tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng như trước đây nhưng bổ sung đánh giá hiệu quả vụ việc tham gia tố tụng để xác định vụ việc tham gia tố tụng thành công của các tổ chức thực hiện TGPL trong phạm vi quản lý (Điều 14).

        Bổ sung thêm việc thẩm định chất lượng vụ việc TGPL trong mục đánh giá chất lượng vụ việc TGPL dựa trên 03 tiêu chí, trong đó tiêu chí thực hiện TGPL có cơ cấu số điểm về thực hiện TGPL chiếm 60/100 điểm (Điều 16).

               

           Ảnh minh họa: Trợ giúp viên bào chữa cho bị cáo do TAND huyện Giồng Riềng xét xử

       Tiêu chí về trách nhiệm nghề nghiệp của người thực hiện TGPL (30 điểm) được chia đều trên 03 mục: (1) Tuân thủ pháp luật, trung thực, tôn trọng sự thật khách quan (10 điểm); (2) Giải thích, hướng dẫn, cung cấp thông tin kịp thời về vụ việc cho người được trợ giúp pháp lý (10 điểm); (3) Bảo đảm thời gian, tiến độ thực hiện vụ việc (10 điểm).

         Tiêu chí về thực hiện TGPL (60 điểm) có 05 phần công việc của người thực hiện TGPL. Tuy nhiên, nghiên cứu và áp dụng đầy đủ các quy định pháp luật có liên quan để bảo đảm nội dung TGPL đúng và phù hợp với pháp luật; tham gia các hoạt động tố tụng hoặc tham gia các hoạt động đại diện ngoài tố tụng để kịp thời có giải pháp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người TGPL vẫn được giữ nguyên, với 20 điểm cho mỗi mục.

        Tiêu chí về sự hài lòng của người được TGPL trên cơ sở ý kiến phản hồi của người được TGPL hoặc người thân thích (10 điểm).

       Thông tư số 03/2021/TT-BTP có hiệu lực thi hành từ ngày 15/7/2021.

Bùi Đức Độ