Trang thông tin điện tử Trung tâm TGPL Nhà nước

Hướng dẫn nghiệp vụ

Xem với cỡ chữAA

Không còn thuộc diện người được trợ giúp pháp lý, vụ việc vẫn còn được tiếp tục thực hiện cho đến khi kết thúc

(13:18 | 28/06/2021)

      Trong quá trình trợ giúp pháp lý (TGPL), nếu người được TGPL không còn thuộc diện được TGPL thì vụ việc vẫn được tiếp tục thực hiện cho đến khi kết thúc; nếu người được TGPL chết, thì vụ việc TGPL sẽ không được tiếp tục thực hiện

      Theo Điều 30 Luật TGPL năm 2017, yêu cầu TGPL chỉ được thụ lý khi có vụ việc cụ thể liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của người được TGPL. Người tiếp nhận yêu cầu phải kiểm tra các nội dung có liên quan đến yêu cầu TGPL và trả lời ngay cho người yêu cầu về việc hồ sơ đủ điều kiện để thụ lý hoặc phải bổ sung giấy tờ, tài liệu có liên quan.

      Khi tổ chức thực hiện TGPL từ chối thụ lý, thì phải thông báo rõ lý do bằng văn bản cho người yêu cầu khi vụ việc cụ thể không liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của người được TGPL hoặc yêu cầu TGPL có nội dung trái pháp luật. Trường hợp người được TGPL đã chết hoặc vụ việc đang được một tổ chức thực hiện TGPL khác thụ lý, giải quyết thì cũng không thuộc diện được thụ lý TGPL.

Ảnh minh họa: Trợ giúp viên bào chữa tại phiên tòa huyện Châu Thành, Kiên Giang.

      Nếu trong trường hợp người yêu cầu chưa thể cung cấp đầy đủ hồ sơ quy định nhưng cần thực hiện TGPL ngay do vụ việc sắp hết thời hiệu khởi kiện, sắp đến ngày xét xử, cơ quan tiến hành tố tụng chuyển yêu cầu TGPL cho tổ chức thực hiện TGPL hoặc để tránh gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của người được TGPL thì người tiếp nhận yêu cầu báo cáo người đứng đầu tổ chức thực hiện TGPL và thụ lý ngay, đồng thời hướng dẫn người yêu cầu TGPL bổ sung các giấy tờ, tài liệu cần thiết.  

      Thụ lý ngay vụ việc TGPL được Điều 6 Thông tư số 12/2018/TT-BTP quy định bao gồm các trường hợp: thời hiệu khởi kiện của vụ việc còn dưới 05 ngày làm việc; ngày xét xử theo quyết định đưa vụ án ra xét xử còn dưới 05 ngày làm việc; chỉ định người bào chữa và các trường hợp để tránh gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của người được TGPL do người đứng đầu tổ chức thực hiện TGPL quyết định.

      Thời hạn để người yêu cầu bổ sung giấy tờ, tài liệu chứng minh là người được TGPL thông thường là 05 ngày làm việc, người cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc trường hợp bất khả kháng thì thời hạn là 10 ngày làm việc, kể từ khi vụ việc TGPL được thụ lý.

      Không tiếp tục thực hiện vụ việc TGPL theo Điều 37 Luật TGPL thuộc một trong các trường hợp: vụ việc cụ thể không liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của người được TGPL; yêu cầu TGPL trái pháp luật; người được TGPL chết; vụ việc TGPL đang được một tổ chức TGPL khác thụ lý, giải quyết.

      Người được TGPL thực hiện một trong các hành vi bị nghiêm cấm hoặc rút yêu cầu TGPL thì vụ việc cũng không được tiếp tục thực hiện. Khi ấy, tổ chức thực hiện TGPL hoặc người thực hiện TGPL phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho người được TGPL.

      Vụ việc TGPL đang được thực hiện mà người được TGPL không còn đáp ứng quy định điều kiện là người được TGPL thì vụ việc vẫn được tiếp tục thực hiện cho đến khi kết thúc. Ví dụ: năm 2016, ông A (thuộc hộ nghèo) được Trung tâm TGPL nhà nước cử Trợ giúp viên pháp lý bảo vệ trong vụ án tranh chấp QSDĐ, đến năm 2021 Tòa án đưa vụ án ra xét xử. Năm 2019, tuy hộ ông A thoát nghèo, nhưng vụ việc vẫn tiếp tục được thực hiện TGPL cho đến khi giải quyết xong vụ án.

Bùi Đức Độ