Trang thông tin điện tử Trung tâm TGPL Nhà nước

Hướng dẫn nghiệp vụ

Xem với cỡ chữAA

Công nhận “Chiến sĩ thi đua cơ sở” đối với nhà giáo, cán bộ quản lý không được quá 1/3

(14:03 | 29/10/2020)

Tỷ lệ được công nhận đối với “Chiến sĩ thi đua cơ sở” không quá 15% tổng số cá nhân đạt “Lao động tiên tiến”; công nhận “Chiến sĩ thi đua cơ sở” đối với nhà giáo, cán bộ quản lý không được quá 1/3.

         Danh hiệu “Lao động tiên tiến” (LĐTT) được quy định tại Điều 24 Luật Thi đua, khen thưởng. LĐTT được xét tặng cho không chỉ có cán bộ, công chức, viên chức, mà còn xét tặng cho công nhân, nông dânngười lao động khác. “Chiến sĩ tiên tiến” (CSTT) được xét tặng cho sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp,đạt các tiêu chuẩn như đối với cán bộ, công chức, viên chức.

         Tiêu chuẩn để cán bộ, công chức, viên chức được công nhận LĐTT phải là những người: (1) Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt năng suất và chất lượng cao; (2) Chấp hành tốt chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có tinh thần tự lực, tự cường; đoàn kết, tương trợ, tích cực tham gia phong trào thi đua; (3) Tích cực học tập chính trị, văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ; (4) Có đạo đức, lối sống lành mạnh.

       Xét tặng cho công nhân, nông dân, người lao động LĐTT không thuộc đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức đạt các tiêu chuẩn trong lao động sản xuất có hiệu quả, tích cực tham gia phong trào thi đua và hoạt động xã hội. Đồng thời phải là người  gương mẫu chấp hành tốt chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; có đạo đức, lối sống lành mạnh, đoàn kết, tương trợ giúp đỡ mọi người trong cộng đồng.

         Thời gian để được xét LĐTT, CSTT theo Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017, cụ thể như sau:

         Cá nhân tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu hoặc có hành động dũng cảm cứu người, cứu tài sản của Nhà nước, của nhân dân bị thương tích…thì thời gian điều trị, điều dưỡng được tính để bình xét tặng danh hiệu.     

        

         ( Ảnh minh họa: nguồn Internet)

         Cá nhân được cử đi đào tạo, bồi dưỡng dưới 01 năm, chấp hành tốt quy định của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thì thời gian học tập được tính vào thời gian công tác để được bình xét. Trường hợp cá nhân được cử đi từ 01 năm trở lên, cần có thêm kết quả học tập từ loại khá trở lên thì được tính để xét tặng danh hiệu.

        Thời gian nghỉ thai sản theo quy định cũng được tính để bình xét tặng danh hiệu LĐTT, CSTT.

       Đối với cá nhân chuyển công tác, đơn vị mới có trách nhiệm bình xét, tặng danh hiệu LĐTT, CSTT (trường hợp có thời gian công tác ở cơ quan cũ từ 06 tháng trở lên phải có ý kiến nhận xét của cơ quan cũ).

        Trường hợp cá nhân được điều động, biệt phái đến đơn vị khác trong một thời gian nhất định thì việc bình xét tặng danh hiệu này do đơn vị điều động, biệt phái xem xét quyết định và được đơn vị tiếp nhận cá nhân được điều động, biệt phái xác nhận.

         Không xét tặng danh hiệu LĐTT, CSTT đối với các cá nhân mới tuyển dụng dưới 10 tháng; bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên.

     Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” (CSTĐCS) được xét tặng cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn của danh hiệu LĐTT hoặc CSTT; có sáng kiến là giải pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý, giải pháp tác nghiệp hoặc giải pháp ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả công tác được cơ sở công nhận hoặc có đề tài nghiên cứu khoa học đã nghiệm thu được áp dụng hoặc mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được đơn vị công nhận.

        Tỷ lệ được công nhận CSTĐCS do bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương căn cứ vào tình hình thực tiễn quy định cho phù hợp, nhưng không quá 15% tổng số cá nhân đạt danh hiệu LĐTT hoặc CSTT.

       Công nhận LĐTT, CSTT, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP cũng như Thông tư số 12/2019/TT-BNV không khống chế tỷ lệ. Tuy nhiên, để nâng cao chất lượng xét tặng danh hiệu, cũng có địa phương quy định tỷ lệ. Như ở Kiên Giang, Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND giao quyền cho người đứng đầu đơn vị có thẩm quyền (sở ngành tỉnh, UBND cấp huyện) công nhận LĐTT, CSTT có thể quy định tỷ lệ xét tặng danh hiệu này nhưng không thấp hơn 70% so với tổng số cá nhân trong tập thể.

       Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành giáo dục, Thông tư số 21/2020/TT-BGDĐT ngày 31/7/2020 (có hiệu lực từ ngày 01/10/2020) quy định “Không áp đặt chỉ tiêu thi đua, bảo đảm nguyên tắc tự nguyện tham gia thi đua của tập thể, cá nhân theo quy định”. Việc đánh giá, công nhận các danh hiệu thi đua và phạm vi ảnh hưởng của thành tích phải căn cứ vào kết quả đánh giá, xếp loại công chức, viên chức, người lao động, bảo đảm không quá 1/3 số lượng công chức, viên chức, người lao động được công nhận CSTĐCS, các hình thức khen thưởng cấp Bộ là cán bộ quản lý.

Ths.Bùi Đức Độ