Trang thông tin điện tử Trung tâm TGPL Nhà nước

Tư vấn pháp luật

Xem với cỡ chữAA

Viên chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phải đạt những tiêu chí nào ?

(14:54 | 09/12/2020)

      Hỏi: Viên chức cần đạt những tiêu chí nào để được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ?

      Trả lời:

      Căn cứ Điều 12 Nghị định 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ, viên chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trước hết phải thực hiện tốt các tiêu chí chung quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều 3 Nghị định này bao gồm: chính trị tư tưởng; đạo đức, lối sống; tác phong, lề lối làm việc; ý thức tổ chức kỷ luật. Đối với viên chức quản lý, còn phải thực hiện tốt điểm a khoản 5 Điều 3 của Nghị định này về thể chế hóa và thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị; duy trì kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan, tổ chức, đơn vị…

      Ngoài tiêu chí chung nêu trên, viên chức không giữ chức vụ quản lý phải hoàn thành 100% nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả cao, trong đó ít nhất 50% nhiệm vụ hoàn thành vượt mức. Viên chức quản lý  phải đạt: (i) Các tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao đều hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả cao; (ii) Đơn vị hoặc lĩnh vực công tác được giao phụ trách hoàn thành tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ, trong đó ít nhất 50% chỉ tiêu, nhiệm vụ hoàn thành vượt mức; (iii) 100% đơn vị thuộc thẩm quyền phụ trách, quản lý trực tiếp được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó ít nhất 70% hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

      Như vậy, so với quy định trước đây, tiêu chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đã bỏ có ít nhất 01 công trình khoa học, đề án, đề tài hoặc sáng kiến được áp dụng và mang lại hiệu quả trong việc thực hiện công tác chuyên môn, nghề nghiệp được cấp có thẩm quyền công nhận.

Trần Khánh