Trang thông tin điện tử Trung tâm TGPL Nhà nước

Tư vấn pháp luật

Xem với cỡ chữAA

Tiêu chí xếp loại viên chức không hoàn thành nhiệm vụ

(07:22 | 24/09/2020)

       Hỏi: Tiêu chí nào xếp loại viên chức không hoàn thành nhiệm vụ?

      Trả lời: Căn cứ Điều 15 Nghị định 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức (có hiệu lực từ ngày 20/8/2020) quy định tiêu chí xếp loại chất lượng viên chức ở mức không hoàn thành nhiệm vụ như sau:

       (1) Viên chức không giữ chức vụ quản lý có một trong các tiêu chí sau đây thì xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ:

       - Có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa theo đánh giá của cấp có thẩm quyền;

      - Có trên 50% các tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao chưa bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả;

       - Có hành vi vi phạm trong quá trình thực thi nhiệm vụ bị xử lý kỷ luật trong năm đánh giá.

       (2) Viên chức quản lý có một trong các tiêu chí sau đây thì xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ:

       - Có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa theo đánh giá của cấp có thẩm quyền;

       - Có trên 50% các tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao chưa bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả;

       - Đơn vị hoặc lĩnh vực công tác được giao phụ trách hoàn thành dưới 50% các chỉ tiêu, nhiệm vụ.

      - Đơn vị thuộc thẩm quyền phụ trách, quản lý trực tiếp liên quan đến tham ô, tham nhũng, lãng phí và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

       - Có hành vi vi phạm trong quá trình thực thi nhiệm vụ bị xử lý kỷ luật trong năm đánh giá.

Trần Khánh