Trang thông tin điện tử Trung tâm TGPL Nhà nước

Tư vấn pháp luật

Xem với cỡ chữAA

Thương binh có được hưởng chế độ người cao tuổi?

(07:26 | 15/09/2020)

       Hỏi: Người đang hưởng chế độ thương binh, đủ 80 tuổi có được hưởng chế độ trợ cấp người cao tuổi?

       Trả lời:

      Khoản 5 Điều 5 Nghị định 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng là người cao tuổi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

      - Người cao tuổi thuộc hộ nghèo không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng hoặc có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng nhưng người này đang hưởng chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng;

       - Người từ đủ 80 tuổi trở lên không thuộc diện nêu trên mà không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp xã hội hàng tháng;

      - Người cao tuổi thuộc hộ nghèo không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng, không có điều kiện sống ở cộng đồng, đủ điều kiện tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội nhưng có người nhận chăm sóc tại cộng đồng.

      Như vậy, chế độ thương binh không phải là lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp xã hội hàng tháng nên thuộc diện được hưởng trợ cấp người cao tuổi.

Trần Khánh