Trang thông tin điện tử Trung tâm TGPL Nhà nước

Tư vấn pháp luật

Xem với cỡ chữAA

Chuyển giao nghĩa vụ trong thi hành án dân sự

(07:16 | 10/09/2020)

          Hỏi: Người phải thi hành án dân sự có được chuyển giao nghĩa vụ thi hành án cho người khác?

          Trả lời:

          Theo Điều 370 Bộ Luật Dân sự năm 2015, bên có nghĩa vụ có thể chuyển giao nghĩa vụ cho người thế nghĩa vụ nếu được bên có quyền đồng ý, trừ trường hợp nghĩa vụ gắn liền với nhân thân của bên có nghĩa vụ hoặc pháp luật có quy định không được chuyển giao nghĩa vụ; khi được chuyển giao nghĩa vụ thì người thế nghĩa vụ trở thành bên có nghĩa vụ.

          Chuyển giao nghĩa vụ thi hành án dân sự được quy định tại Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015, cụ thể như sau:

          - Việc chuyển giao quyền, nghĩa vụ thi hành án theo quy định tại khoản 4 Điều 54 Luật Thi hành án dân sự được thực hiện  theo quy định của Bộ luật Dân sự về chuyển giao quyền, nghĩa vụ; không được ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của của tổ chức, cá nhân khác và phải được lập thành văn bản có chữ ký xác nhận của người chuyển giao, người nhận chuyển giao quyền, nghĩa vụ thi hành án;

          - Người phải thi hành án chuyển giao nghĩa vụ thi hành án cho người thứ ba thì phải được sự đồng ý của người được thi hành án. Người nhận chuyển giao nghĩa vụ có các nghĩa vụ của người phải thi hành án, nếu không tự nguyện thi hành thì bị áp dụng biện pháp bảo đảm, biện pháp cưỡng chế theo quy định của Luật Thi hành án dân sự.

Trần Khánh