Trang thông tin điện tử Trung tâm TGPL Nhà nước

Tư vấn pháp luật

Xem với cỡ chữAA

Người không trực tiếp nuôi con, có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại do con gây ra?

(14:03 | 05/06/2020)

      Hỏi: Trường hợp vợ chồng đã ly hôn, người không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ phải bồi thường thiệt hại do con mình gây ra không?

      Trả lời:

      Sau khi ly hôn, cha mẹ vẫn có quyền, nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình (Điều 81 Luật HN&GĐ). Do vậy, cha hoặc mẹ là người không trực tiếp nuôi con vẫn chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại do con gây ra bởi vì, việc ly hôn không làm chấm dứt quyền và nghĩa nghĩa vụ của cha mẹ đối với con chung.

      Theo quy định của Bộ Luật Dân Sự năm 2015, người chưa đủ mười lăm tuổi gây thiệt hại mà còn cha, mẹ thì cha, mẹ phải bồi thường toàn bộ thiệt hại; nếu tài sản của cha, mẹ không đủ để bồi thường mà con chưa thành niên gây thiệt hại có tài sản riêng thì lấy tài sản đó để bồi thường phần còn thiếu, trừ trường hợp quy định tại Điều 599 của Bộ luật này.

      Người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi gây thiệt hại thì phải bồi thường bằng tài sản của mình; nếu không đủ tài sản để bồi thường thì cha, mẹ phải bồi thường phần còn thiếu bằng tài sản của mình (khoản 2 Điều 586).

Trần Khánh